top of page

מהן עבירות "צווארון לבן"?

עבירות "צווארון לבן" הן שורה של עבירות שיש בהן מוטיב כלכלי ונזק כספי שנגרם לקורבנות ו/או לרשויות המדינה. עבירות "הצווארון הלבן" הן שורת העבירות שלהלן: מרמה ו/או זיוף (לעיתים בנסיבות מחמירות), עבירות בכרטיסי אשראי, שוחד, הלבנת הון, עבירות מס, עבירות מחשב, עבירות של נושאי משרה, שימוש במידע פנים ועוד.

עבירות הצווארון הלבן נועדו להפיק רווח כלכלי, הן מתוכננות מ

ראש, לעיתים בתחכום רב תוך ניצול סמכות ואמון שנרכש מקורבן העבירה.

חשוב לציין שעבירות צווארון לבן, שאמנם אינן נתפסות בעיני הציבור כעבירות ה"הארד קור" הקלאסיות כגון: רצח, סחר בסמים אינוס וכו', עדיין טומנות בחובן פוטנציאל ענישה משמעותי כולל ריצוי עונשי מאסר ממושכים וחילוט כספי החשוד.

חשוב לציין שכבר משלב הזימון לחקירה המשטרתית, קיים סיכוי גבוה לפגיעה בפרנסתו של החשוד כולל אפשרות שהחשוד יורחק ממקום עבודתו (איסור עיסוק) וקיימת סכנה משמעותית לפגיעה קשה בשמו הטוב והמוניטין שצבר.


הכירו את

שורת עבירות "צווארון לבן":

א. שוחד והפרת אמונים – עבירות קבלת שוחד, מתן שוחד ותיווך לשוחד, עבירת הפרת אמונים של עובד ציבור והפרת אמונים בתאגיד.

ב. גניבה, מרמה ותחבולה– עבירות גניבה בידי מורשה, מנהל או עובד ועבירת קבלת דבר במרמה.

ג. הלבנת הון – עבירות בניגוד לחוק איסור הלבנת הון: 1. ביצוע פעולות ב"רכוש אסור", שהוא רכוש שמקורו בעבירות פליליות מסוימות. 2. ביצוע פעולות במטרה למנוע דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון. עבירות הדיווח יכולות להיות לגבי "רכוש אסור" או לגבי רכוש לגיטימי שאינו קשור לעבירה.

ד. עבירות מס – עבירות בניגוד לפקודת מס הכנסה, חוק מיסוי מקרקעין, חוק מס ערך מוסף וחוקי מס נוספים. עבירת המס נבדלות זו מזו בהתאם ליסוד הנפשי המלווה את ביצוען. 1. עבירות הנחשבות החמורות - פעולות אסורות או מחדלים שנעשו במטרה להתחמק ממס (סעיף 220

לפקודת מס הכנסה; סעיף 98(ג)(2) לחוק מיסוי מקרקעין; סעיף 117(ב) לחוק מס ערך מוסף). 2. עבירות בקטגוריית ביניים של חומרה - מסירת מידע או דו"ח לא נכון "ללא הצדק סביר" לפקיד השומה (סעיף 217 לפקודת מס הכנסה), וכן מסירת ידיעה לא נכונה "ביודעין" למנהל מיסוי מקרקעין (סעיף 98 לחוק מיסוי מקרקעין). 3. עבירות "קלות" - פעולות אסורות או מחדלים שנעשו ללא כוונה להתחמק ממס, אך "ללא סיבה מספקת" (סעיף 216 לפקודת מס הכנסה; סעיף 98 לחוק מיסוי מקרקעין; סעיף 117(א) לחוק מע"מ).

ה. עבירות הגבלים עסקיים – עבירות על חוק התחרות הכלכלית, כגון: עריכת הסדר כובל בניגוד להוראות החוק, ביצוע מיזוג בניגוד להוראות החוק או בניגוד לתנאי אישור שניתן, וכן ניצול מעמד מונופולי בשוק במטרה להפחית את התחרות בעסקים או לפגוע בציבור.

ו. עבירות ע"פ חוק ניירות ערך –תרמית בניירות ערך, שימוש במידע פנים, עבירות דיווח בניגוד לחוק ניירות ערך, עבירות של ייעוץ, שיווק, וניהול תיקי השקעות בניגוד לחוק, עבירות על חוק השקעות משותפות בנאמנות, וכן ניהול והפנייה לזירות סוחר ללא רישיון.

צפייה 10 תגובות

Comments


bottom of page